Utorak, 15 Rujan 2015 09:32

Vatrogasno vijeće

Javnom vatrogasnom postrojbom Vodice upravlja Vatrogasno vijeće.

 

Vatrogasno vijeće ima tri (3) člana, a čine ga:

-Jedan (1) predstavnik iz reda vatrogasne zajednice županije,

-Jedan (1) predstavnik iz reda osnivača,

-Jedan (1) predstavnik iz reda radnika Vatrogasne postrojbe.

 

Članove Vatrogasnog vijeća predstavnika vatrogasne zajednice županije, odnosno osnivača  imenuje vatrogasna zajednica županije, odnosno osnivač, na način predviđen njegovim općim aktima.

Člana Vatrogasnog vijeća predstavnika radnika biraju između sebe radnici zaposleni u Vatrogasnoj postrojbi na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na način utvrđen zakonom.

Mandat članova Vatrogasnog vijeća traje pet (5) godina, a počinje teći danom konstituiranja Vatrogasnog vijeća.

Članovi Vatrogasnog vijeća nemaju pravo na naknadu.

 

Članu Vatrogasnog vijeća iz reda vatrogasne zajednice županije, odnosno osnivača prestaje mandat:

-Na osobni zahtjev,

-Ako bude razriješen.

 

Članu Vatrogasnog vijeća koji je izabran iz reda radnika Vatrogasne postrojbe prestaje

mandat:

-Na osobni zahtjev,

-Ako mu prestane radni odnos u Vatrogasnoj postrojbi,

-Opozivom radnika Vatrogasne postrojbe na način utvrđen zakonom.

O razrješenju, odnosno o opozivu, člana Vatrogasnog vijeća odlučuje tijelo, odnosno organizacija, odnosno osobe koje su ga imenovale, odnosno izabrale.

Vatrogasno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici prisutna natpolovična većina ukupnog broja članova Vatrogasnog vijeća.

Vatrogasno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova.

 

Vatrogasno vijeće upravlja Vatrogasnom postrojbom te u tom smislu:

1.Donosi Statut, uz prethodnu suglasnost osnivača,

2.Donosi program rada i razvoja Vatrogasne postrojbe i nadzire njihovo izvršavanje,

3.Odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,

4.Odlučuje o ostvarenoj dobiti koju mogu koristiti za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti,

5.Predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti,

6.Donosi opće akte Vatrogasne postrojbe na prijedlog zapovjednika,

7.Daje osnivaču i Zapovjedniku prijedloge i mišljenja u vezi s radom Vatrogasne postrojbe,

8.Raspisuje natječaj za izbor Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika,

9.Odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina uz prethodnu suglasnost osnivača,

10.Odlučuje o stjecanju i otuđivanju druge imovine čija je pojedinačna vrijednost od 50.000,00 kn do 100.000,00 kn, a preko 100.000,00 kn uz suglasnost Gradonačelnika,

11.Raspisuje i provodi natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, odnosno dijela građevine kojima upravlja,

12.Predlaže osnivaču statusne promjene, te promjenu naziva i sjedišta Vatrogasne postrojbe,

13.Raspravlja i odlučuje o izvješću zapovjednika o radu Vatrogasne postrojbe,

14.Odlučuje o prigovorima na akte od strane zapovjednika,

15.Donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika,

16.Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Vatrogasne postrojbe.

Predsjednik Vatrogasnog vijeća saziva i vodi sjednice te potpisuje akte koje donosi Vatrogasno vijeće, a o pitanju odlučivanja ima položaj člana.

 

Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe sačinjavaju:

1. Hrvoje Perica (predstavnik osnivača) – predsjednik,

2. Darko Dukić (predstavnik vatrogasne zajednice županije),

3. Tomislav Ivas (predstavnik radnika).