Petak, 05 Srpanj 2019 06:15

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica, Vodice, Magistrala 93., sukladno članku 21. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09 i 80/10) ), članku 41. Zakona o ustanovama (NN broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), te na temelju Odluke Upravnog vijeća od 03. srpnja 2019. godine (KLASA: 112-01/19-02/01; URBROJ: 2182/04-7-2-03-19-1), raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

               ZAMJENIKA ZAPOVJEDNIKA JVP VODICE (m/ž)

na mandat od četiri godine

Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:
     -     najmanje VŠS odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni  

           studij iz područja zaštite od požara,

-          položen stručni ispit za voditelja intervencija,

-          tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-          da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti i da se protiv njega ne vodi kazneni i istražni postupak,

-          najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-          vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:
-    životopis,

-    presliku domovnice,
-    presliku diplome,
-    presliku potvrde o položenom stručnom ispitu,
-    potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o sposobnosti za obavljanje vatrogasne

   djelatnosti (izvornik, ne stariji od šest mjeseci),
-    potvrdu o nekažnjavanju (izvornik, ne stariji od 30 dana),
-    dokaz o radnom iskustvu - potvrde ili preslike dokumenata iz kojih je vidljivo radno

   iskustvo sukladno čl. 21. st.6. Zakona o vatrogastvu,
-    presliku vozačke dozvole.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave natječaja uz napomenu „Za natječaj zamjenika zapovjednika - Ne otvaraj“, na adresu JVP Vodice, Magistrala 93, 22211 Vodice, putem pošte.

Prijave koje nisu pristigle u propisanom roku ili nisu kompletirane neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, a kandidatima koji ne uspiju u natječaju dokumentacija će biti vraćena.

                                               UPRAVNO VIJEĆE

                                                            JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

                                                                                                 GRADA VODICA

                                                                                                       Predsjednik

                                                                                                   Zoran Josipović

Pročitano 330 puta Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 17 Veljača 2020 11:42