Srijeda, 05 Rujan 2018 00:05

Natječaj za prijam u radni odnos u JVP Vodice na radno mjesto - administrativno-financijsko-knjigovodstveni referent

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Na temelju čl. 14. st.1. alineja 9. i 11. pročišćenog teksta Statuta JVP Vodice KLASA:012-03/17-01/01, URBROJ:2182/04-7-2-03-17-1, te temeljem odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodice KLASA:112-01/18-02/12, URBROJ:2182/04-7-2-03-18-1 od 04. rujna 2018.g. raspisuje se

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos za radno mjesto

ADMINISTRATIVNO – FINANCIJSKO – KNJIGOVODSTVENI REFERENT

– 1 izvršitelj (m/ž)

na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci

 

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 

-          završena srednja ekonomska škola (SSS),

-          poznavanje propisa iz financijskog poslovanja,

-          poznavanje rada na računalu,

-          položena "B" kategorija za upravljanje motornim vozilom,

-          nekažnjavanost za kaznena dijela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,

-          tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje poslova.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 

-          dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),

-          rodni list (preslik),

-          osobna iskaznica (preslik),

-          dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

-          uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci),

-          potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnu evidenciju HZMO-a,

-          potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu,

-          vozačka dozvola (preslik),

-          životopis,

-          potvrda o zdravstvenoj sposobnosti ne dostavlja se, već će Javna vatrogasna postrojba grada Vodica, nakon provedenog odabira, uputiti kandidata na liječnički pregled, a radni odnos će se zasnovati ako liječnička ustanova izda Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika s ocjenom sposoban.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se pismeno testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način objavljivanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica (www.jvp-vodice.hr) i objavljeni na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, Magistrala 93, Vodice. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica i na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, Magistrala 93, Vodice, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave s prilozima šalju se poštom na adresu Javna vatrogasna postrojba grada Vodica, Magistrala 93, Vodice, u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica www.jvp-vodice.hr, na oglasnim pločama Grada Vodica i Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica, s obveznom naznakom: 'Za natječaj'. Nakon isteka Ugovora o radu na probni rad od 6 mjeseci, ako se ocijeni da kandidat može uspješno obavljati poslove predmetnog radnog mjesta zaključit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, u protivnom takav ugovor neće se zaključiti.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/18-01/01

URBROJ:2182/04-7-2-03-18-1

Vodice, 04. rujna 2018.g.

                                                              

 

UPRAVNO VIJEĆE

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA VODICA

                                                                                                        

Predsjednik

                                                                                                    Zoran Josipović

 

http://www.jvp-vodice.hr/projects/natjecaji/category/45-natjecaj-administrativno-financijski-knjigovodstveni-referent

Pročitano 354 puta Poslijednja izmjena dana Srijeda, 05 Rujan 2018 06:33