Četvrtak, 08 Veljača 2024 19:47

OBAVIJEST u svezi provedbe natječaja za prijem u radni odnos za radno mjesto ADMINISTRATIVNI REFERENT Istaknuto

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

OBAVIJEST

u svezi provedbe natječaja

za prijem u radni odnos za radno mjesto

ADMINISTRATIVNI REFERENT

– 1 izvršitelj (m/ž)

na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena privremeno odsutne djelatnice do povratka djelatnice na posao)

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica raspisao je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za radno mjesto administrativni referent do povratka odsutne djelatnice na posao.

Natječaj je objavljen 09. veljače 2024. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica – www.jvp-vodice.hr i na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, Magistrala 93, Vodice ili na telefon 022 441 324.

PODACI O PLAĆI

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta administrativni referent sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 1,30 i osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike određene odlukom Vlade RH. koja iznosi 947,18 eura. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

KRATAK OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 • vodi propisane uredske evidencije ( uredski upisnik, UP upisnik i registar),
 • zadužuje i razvodi akta i predmete,
 • obavlja usklađivanje rada postrojbe sa obvezama iz zakona,
 • priprema izvješća i statističke podatke postrojbe,
 • vodi evidenciju putnih naloga i terenskog rada,
 • prisustvuje sjednicama Vatrogasnog vijeća i vodi zapisnik,
 • obavlja poslove arhiviranja akata i predmeta,
 • prima i otprema poštu,
 • predlaže donošenje plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena,
 • prati propise u svezi uredskog poslovanja,
 • čuva arhivsko gradivo te istekom propisanih rokova za arhiviranje i čuvanje arhivske i   registraturne građe vrši izlučivanje i uništavanje arhivske i registraturne građe,
 • vodi evidenciju o personalnim dosjeima i bazama podataka djelatnika,
 • obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti, kao i ostale poslove prema nalogu zapovjednika.

Radno vrijeme za navedeno radno mjesto je ponedjeljak – petak od 0700 - 1500.

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje. Pisani test sastojat će se od ukupno 20 pitanja, u većini po principu odabira između ponuđenih odgovora.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testa. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica (www.jvp-vodice.hr) i na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pismenim putem. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Pismeno testiranje

Pismeno testiranje obavit će se na način da će kandidati istovremeno pisati pred Povjerenstvom za provedbu natječaja pismeni test s 20 pitanja, a test će se pisati 30 minuta. Svaki točan odgovor na svako pojedino pitanje donosi 1 plus. Odgovor mora biti u cijelosti točan. Djelomični odnosno nepotpuni odgovori neće se smatrati točnim.

Za pisano testiranje se boduje od 1 do 10 bodova, i to tako:

- za 6 pluseva- 1 bod

- za 7 pluseva- 2 boda

- za 8 pluseva- 3 boda

- za 9 pluseva- 4 boda

- za 10 pluseva- 5 bodova

- za 11-12 pluseva- 6 bodova

- za 13-14 pluseva- 7 bodova

- za 15-16 pluseva- 8 bodova

- za 17-18 pluseva- 9 bodova

- za 19-20 pluseva- 10 bodova.

O rezultatima pisanog testiranja, svaki kandidat će biti posebno obaviješten.

Pravila testiranja

1. po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,

2. po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu ih treba odgovoriti,

3. za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova,

4. za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata,
 • ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.  

 

Intervju

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju. Intervju se provodi osobnim razgovorom Povjerenstva za provedbu natječaja sa svakim pojedinim kandidatom ponaosob koji je ostvario najmanje 50% ukupnog broja bodova, tj. 5 bodova na pisanom testiranju. Svaki intervju se boduje bodovima od 1 do 10, na način da svaki član povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 10, te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova povjerenstva, i dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije decimale). Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova zaokružuje na veći broj (npr. 6,50 ili 6,55 se zaokružuje na 7 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 6,49 zaokružuje se na 6 bodova). Povjerenstvo za provedbu natječaja odnosno oglasa kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u upravnom tijelu odnosno za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

Rang lista

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.  

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA  

 • Zakon o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19 i 114/22)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15 i 69/22)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br. 61/18, 98/19 i 114/22)
 • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 75/21)

Svi prije navedeni zakoni mogu se pronaći na Internet stranici: www.nn.hr.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ADMINISTRATIVNI REFERENT

Pročitano 275 puta Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 22 Veljača 2024 13:29