Goran Mijat

Goran Mijat

Na temelju čl. 24. i čl. 40.  Statuta JVP Vodice (KLASA:012-03/20-01/07, URBROJ:2182/04-7-2-03-20-1), te temeljem članka 10. Pravilnika o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica (KLASA: 011-02/20-02/01, URBROJ: 2182/04-7-2-04-20-1), Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica donosi

 

O D L U K U

o odabiru kandidata prijavljenih na natječaj

 

I.

      Na natječaj Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za prijem u radni odnos za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca, (KLASA: 112-01/20-01/02; URBROJ:2182/04-7-2-01-20-1) koji je objavljen dana 25.11.2020. godine, nakon provedenog postupka natječaja, kandidat koji je podnio pravodobnu i potpunu prijavu te ostvario najbolji ukupni rezultat je :

1.      Ante Vučak, SSS, vatrogasni tehničar.

II.

Kandidat se upućuje na obavljanje liječničkog pregleda, sukladno članku 3. točka 1., 2., 5., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 24., 40., 41., 43. i 56.) Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne Novine“ 5/84)

Ukoliko ocjena stručne službe ovlaštene Medicine rada bude sposoban, te ukoliko Ministarstvo pravosuđa izda uvjerenje da kandidat nije osuđivan za kaznena dijela iz čl. 51. st.1. točke 6. i 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne Novine“ 125/19), s kandidatom će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno s probnim radom od 2 mjeseca.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Protiv ove Odluke može se tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke. Tužba sukladno članku 26. Zakona o upravnim sporovima ne odgađa izvršenje ove Odluke.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisao je natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca, (KLASA: 112-01/20-01/02; URBROJ:2182/04-7-2-01-20-1).

Natječaj je objavljen dana 25. studenoga 2020. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica www.jvp-vodice.hr, te na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica.

Uvjeti  za prijam na navedeno radno mjesto, istaknuti u Natječaju, bili su:

-           mora imati hrvatsko državljanstvo,

-          da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca,

-           da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1 ili 4.2 prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera,

-           da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,

-           ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti,

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19),

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

-           vozačka dozvola najmanje „C“ kategorije.

U provedenom postupku zaprimljeno je 6 prijava, od toga 6 pravodobnih i urednih, čiji podnositelji su stekli status kandidata, te su pozvani na testiranje.

Utvrđeno je da formalne uvjete iz Natječaja ispunjavaju sljedeći kandidati: Dino Gašperov, Ivan Dražić, Ante Vučak, Luka Škugor, Roko Orlović i Ivan Vatavuk (redom zaprimanja zamolbi).

Navedeni kandidati pozvani su na provjeru sposobnosti dana 13. prosinca 2020. godine u okviru kojeg se provjeravalo funkcionalne i motoričke sposobnosti, provjera za rad na visini i rad sa užadima, provjera teorijskog znanja i razgovor s kandidatima, sukladno Pravilnika o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica (KLASA: 011-02/20-02/01, URBROJ: 2182/04-7-2-04-20-1).

Ivan Vatavuk nije pristupio prethodnoj provjeri sposobnosti i intervjuu, te se  smatra da je povukao prijavu na natječaj.

Zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica dostavljeno je Rang lista  Povjerenstva za provedbu postupka natječaja od 14. prosinca 2020. godine  kojim su utvrđeni sljedeći rezultati testiranja:

IME I PREZIME

 

PROVJERA FUNKCIONALNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI

(BODOVI)

PROVJERA TEORIJSKOG ZNANJA

(BODOVI)

RAZGOVOR S KANDIDATIMA

(BODOVI)

UKUPNO

1. Ante Vučak

8

6

10 (10,10,10,10)

24

 

2. Ivan Dražić

8

4

10 (10,10,10,10)

22

3. Dino Gašperov

 

6

4

10 (10,10,10 10,)

 

20

 

4. Roko Orlović

6

4

10 (10,10,10,10)

20

 

5. Luka Škugor

4

/

/

/

Kandidat Luka Škugor je na provjeri teorijskog znanja ocijenjen ocjenom negativan, te ne može konkurirati za prijem u radni odnos.

            Sukladno prethodnom, Zapovjednik je donio Odluku da se u radni odnos za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila  primi  Ante Vučak, kao kandidat koji je ostvarilo najbolje ukupne rezultate na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu.

           

 

             

 

Dostaviti (s povratnicom):

 • Dino Gašperov, Partizanska 27, 22010 Brodarica;
 • Ivan dražić, Kunčići 1, Sitno donje, 22205 Perković;
 • Ante Vučak, Grgurev Ante Kukure 22, 22211 Vodice;
 • Luka Škugor, Prljuge 24, Dubrava kod Šibenika, 22000 Šibenik;
 • Roko Orlović, Budak 99, 23422 Stankovci;
 • Ivan Vatavuk, Karalići kod trgovine 9, 22324 Drinovci
 • Računovodstvo;
 • Arhiva.

 

 

 

 

 

KLASA:   112-01/20-03/03
URBROJ: 2182/04-7-2-01-20-1

Vodice, 14. prosinca 2020.g.

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA VODICA

 

ZAPOVJEDNIK:

Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

Srijeda, 23 Rujan 2020 13:10

Izjava o pristupačnosti

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

MAGISTRALA 93

22211 VODICE

KLASA: 008-01/20-01/02

URBROJ: 2182/04-7-2-01-20-1

U Vodicama, 22. rujna 2020. godine

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Temeljem Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine” broj 17/19), Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica provela je unutarnju procjenu, odnosno samoprocjenu na način da je korištena manualna (ručna) metoda uz vizualni pregled mrežne stranice Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (http://www.jvp-vodice.hr/)

U provođenju procesa samoprocjene nisu uključeni akteri poput developera, administratora, osoba s invaliditetom koji mogu procijeniti stupanj usklađenosti mrežne

 

stranice i zahtjeva Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine” broj 17/19) i Europske norme EN 301 549 V2.1.2 ( 2018-08 ).

 

 

 

Nakon izvršene unutarnje procjene usklađenosti, utvrđeno je:

    -  nije postavljen prikladan zvučni zapis ili tekstualni opis uz fotografije,

 

   - nije omogućena navigacija i interakcija pomoću tipki tab/shift+tab i dr. tipkovnih prečaca kako bi se moglo pristupiti svim izbornicima, odabrati tekst, potvrditi dijaloški okvir, pretraživati stranicu i sl.

 

   -  nije osigurana opcija kontrasta teksta i slika u odnosu na pozadinu stranice niti mogućnost promjene kontrasta,

 

  - osim boja za naglašavanje, ne koriste se i dodatne oznake poput podcrtavanja,

 

  - ne koriste se fontovi bez serifa (npr. Verdana, Arial itd.),

 

   - nije omogućena upotrebu tipkovnih prečaca i pristup svakom elementu stranice/aplikacije pomoću tipkovnice,

 

   - ne postoji mogućnost glasovnih naredbi,

 

    - mnogi dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni, npr. u pogledu kontrasta i upotrebe boja i strukture teksta.

 

  -u PDF datotekama koje su dobivene skeniranjem (npr. PDF skenirani s potpisom otežana je ili nedostaje mogućnost Čitanja s pomoćnim tehnologijama).

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica je svjesna svih koristi za osobe s invaliditetom kojima bi se olakšalo korištenje mrežne stranice te će što skorije pristupiti usklađivanju.

Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje JVP Grada Vodica putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pri tome navedite sljedeće podatke:

 •        vaše ime, prezime i e-mail adresu,
 •        adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
 •      oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj ( npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokemnta )

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 22. rujna 2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica uočite neuskladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o

pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje JVP Grada Vodica putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pri tome navedite sljedeće podatke:

 •        vaše ime, prezime i e-mail adresu,
 •        adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
 •      opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

 

Povjerenik za informiranje

Trg žrtava fašizma 3

10000 Zagreb

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Internet: https://pristupinfo.hr/

Telefon: 01 2099 100

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“ broj 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje, a inspekcijski nadzor obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“ broj 17/19).

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

               ZAPOVJEDNIK

                 Ivica Begić

             struč.spec.ing.sec.

Četvrtak, 16 Travanj 2020 14:16

OBAVIJEST GRAĐANIMA !!!

OBAVIJEST GRAĐANIMA!!!

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica će od petka 17. travnja 2020. godine davati odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru.

 

Odobrenja će se davati uz uvjet da tražitelj provede odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine ili objekte, a naročito;

- Spaljivanje tvari mora se obaviti na sigurnosnoj udaljenosti od drugih površina (npr. šuma i dr.) i objekata (npr. elektroenergetskih vodova, cesta, stambenih kuća i dr.) koje bi vatra mogla ugroziti,

- Oko mjesta spaljivanja pripremiti sigurnosni pojas (očistiti okolno zemljište), ovisno o količini tvari i veličini površine koja se pali osigurati nazočnosti dovoljnog broja sposobnih za gašenje požara,

- Uz mjesto spaljivanja osigurati odgovarajuća priručna sredstva za gašenje ostataka vatre (žar i sl.) i proširenje vatre (voda, lopata, metlenica i sl.),

- Spaljivanje provesti ako nije utvrđena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje požara, te za mirna vremena kada ne puše vjetar jačine 5 m/sek ili više,

- Osobe koje su obavile spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke vatre (žar i sl.) u potpunosti ugasiti.

 

Odobrenja će se izdavati isključivo telefonom na broj 022/ 441 – 324 ili na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Podsjećamo građane da je spaljivanje dozvoljeno do 01. lipnja, a u slučaju većeg broja požara dozvole za spaljivanje se neće davati.

Za svako izazivanje požara iz nehaja, predviđena je visoka novčana kazna.

Ukoliko uočite požar obavijestite nas o tome na broj telefona 022/441-324 ili 193.

Petak, 27 Ožujak 2020 08:42

UPOZORENJE GRAĐANIMA !!!

UPOZORENJE GRAĐANIMA!!!

 

Zbog novonastale situacije, Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica neće davati odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru do daljnjega.

 

Loženje vatre na otvorenom prostoru smatra se uporaba vatre izvan zatvorenih odnosno pokrivenih prostora, a posebice:

 

 •        spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, gustog šumskog raslinja (šiblja) i šikara,
 •        spaljivanje papira, smeća i otpadaka,
 •        improvizirani roštilji i gradele,
 •        logorske vatre i sl.

 

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba ukoliko loženje vatre obavlja bez odobrenja nadležne vatrogasne postrojbe.

 Ukoliko se zanemari izdano upozorenje, novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 ili kaznom zatvora do 60 dana kazniti će se osoba koja izazove požar, dok će se osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kuna.

 

Navedenom mjerom namjera je preventivno utjecati na sprječavanje nastajanja i širenja požara na otvorenim površinama, te usmjeravanje dijela kapaciteta vatrogasnih postrojbi na borbu protiv korona virusa COVID - 19.

 

 

Subota, 14 Prosinac 2019 22:21

Vodički vatrogasci bogatiji za novo vozilo

Vodički vatrogasci bogatiji za novo vozilo

U petak 13. prosinca 2019. godine u Vodice je stiglo novo vatrogasno vozilo.

Riječ je o novoj višenamjenskoj autocisterni za vodu, zapremine spremnika 7000 litara. Vozilo je opremljeno opremom za početno gašenje požara, te služi i za prijevoz pitke vode.

Vozilo je dodijeljeno Gradu Vodicama odlukom Vlade R.H., Ministarstva gospodarstva, Ravnateljstva za robne zalihe na korištenje na 4 godine, s mogućnošću produljenja korištenja.

Nakon iskazane potrebe od strane vatrogasaca, Grad Vodice je više godina za redom upućivao zahtjeve u Ministarstvo gospodarstva za potrebom za ovakvim vozilom, zbog sve većeg broja požara, te zbog prijevoza pitke vode domaćinstvima koji nemaju mogućnost spajanja na vodovodnu mrežu.

Vatrogasci zahvaljuju gradonačelnici sa suradnicima i službama Grada koji su odmah reagirali te upućivali zahtjeve za dodjelom cisterne i lobirali da cisterna dođe u Vodice.

Posebna zahvala ide saborskoj zastupnici Branki Juričev – Martinčev, koja je o potrebi za takvim vozilom upoznala ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta Darka Horvata, koji se osobno i aktivno uključio u proces informirajući se o potrebama na terenu, te je uvidio da je zahtjev grada opravdan. Na taj način i saborska zastupnica i ministar su pokazali veliku brigu za vatrogasce, građane i goste Grada Vodica.

Vozilo će koristiti članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Vodice, kojima želimo da vozilo što manje koriste na intervencijama.

Subota, 07 Prosinac 2019 20:50

Zagreb Firefighter Stair Challenge

Zagreb Firefighter Stair Challenge

 

 U Poslovnom neboderu VMD-a održana je sedma u nizu humanitarna vatrogasna utrka stepenicama u organizaciji zagrebačkih vatrogasaca.

         Na utrci su i ove godine sudjelovali Vodički vatrogasci ( Zdenko Juričev-Martinčev , Ivan Bosotin , Matija Karlo Valinčić i Marta Juričev-Martinčev ) koji su zajedno sa kolegama iz Hrvatske, Slovenije , Bosne i Hercegovine , Mađarske i Francuske u punoj opremi trčali 31 kat , odnosno 666 stepenica.

Sav prihod od kotizacija uplaćuje se u korist Udruge Kolibrići , koja okuplja roditelje vitalno ugrožene djece.

 

Utorak, 29 Siječanj 2019 23:14

Požar stambenog objekta

Požar stambenog objekta

 

29.01.2019. - U 20:06 zaprimili dojavu o požaru stambenog objekta u Vodicama, adresa Brunac 41. Na intervenciju izašli sa 2 vozila i 4 vatrogasca .

Dolaskom na mjesto intervencije zatekli požar kotlovnice te stolarske radione u garažnom prostoru obiteljske kuće. Pristupili gašenju uz upotrebu 1 " C " mlaza vode te ventiliranju prostora upotrebom nadtlačnog ventilatora.

Također izvršili uklanjanje gorivog materijala iz izgorenog dijela objekta.

 

Intervencija završena u 21:55.

 

foto : Infovodice

Utorak, 29 Siječanj 2019 23:12

Požar stambenog objekta

Požar stambenog objekta

 

29.01.2019. - U 15:03 zaprimili dojavu o požaru stambenog objekta u Vodicama, adresa Obrove 5 A. Na intervenciju izašli sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Vodice, Pirovac i Tisno.

Dolaskom na mjesto intervencije zatekli požar prizemlja obiteljske kuće. Pristupili gašenju uz upotrebu " C " cijevnih pruga te ventiliranju prostora upotrebom nadtlačnog ventilatora.

Također izvršili uklanjanje gorivog materijala iz izgorenog dijela objekta.

 

Intervencija završena u 16:41.

Stranica 1 od 9